Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wykonawcy

Dostawę i montaż instalacji w ramach Projektu mogą dokonywać wyłącznie uprawnieni wykonawcy. Listy uprawnionych Wykonawców publikowane są poniżej. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły.

Lista uprawnionych wykonawców – kotły pelletowe aktualizacja 03.08.2020

Lista uprawnionych wykonawców – kotły gazowe aktualizacja 03.08.2020

Lista uprawnionych wykonawców – fotowoltaika aktualizacja 12.08.2020

Lista uprawnionych wykonawców – węzły ciepła 23.04.2020

Wykonawcy proszeni są o składanie uczestnikom projektu ofert na wzorze formularza ofertowego zamieszczonym poniżej. Zwracamy uwagę na konieczność realizacji instalacji zgodnie z Regulaminem projektu, w tym na stosowanie w instalacjach urządzeń spełniających minimalne wymagania określone w dokumencie Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji oze w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.

Formularz oferty wykonawcy – obowiązujący (13.01.2020)