Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dla firm

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych kotłów na pelet, kotłów gazowych kondensacyjnych, instalacji węzła cieplnego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

Wykonawcą instalacji modernizacji źródła ciepła oraz fotowoltaiki w ramach w ramach projektu – “Gminy z dobrą energią“ – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego może być każdy podmiot spełniający poniższe wymagania:

1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 instalacji źródeł ciepła w ramach jednego lub wielu zadań (w przypadku firm starających się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców wymiany źródła ciepła na kotły peletowe, gazowe, węzły cieplne). Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 instalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań (w przypadku firm starających się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji fotowoltaicznych).
3. Posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy 1, 2 i 3 w zakresie eksploatacji w przypadku kotłów gazowych, uprawnienia SEP grupy 1 i 2 w zakresie eksploatacji w przypadku węzłów ciepła, uprawnienia SEP grupy 2 lub uprawnienia nadane przez UDT mikroinstalatorowi OZE w zakresie kotłów i pieców na biomasę, SEP grupy 1 E+D lub uprawnienia nadane przez UDT mikroinstalatorowi OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych.
4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:
Warunek uznaje się za spełniony w przypadku, gdy firma wykonawcza przedstawi dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 000 zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych Wykonawców instalacji w ramach Projektu i posiadanie jej przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.
5. Dysponuje urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu:
Wykonawca, ubiegając się o wpis na listę uprawnionych Wykonawców, musi przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu – wskazane jest dołączenie kart weryfikacji poszczególnych urządzeń. Urządzenia, o których mowa muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie (załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia). Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania w składanej dokumentacji urządzeń zapisów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w Projekcie. W przypadku montażu instalacji węzła ciepła Wykonawca ubiegający się o wpis nie musi przedkładać kart katalogowych urządzeń, ponieważ wymagania odnośnie urządzeń określi przedsiębiorstwo cieplne właściwe ze względu na lokalizacje budynku objętego projektem.

Uwaga: Jeśli zapisy gwarancji producenta wskazują na okres gwarancji niższy niż wymagany, Wykonawca powinien dołączyć oświadczenie, że zobowiązuje się do przedłużenia gwarancji do wymaganego w Projekcie okresu. W przypadku wskazania w wymaganiach konkretnych wersji norm, dopuszcza się wykazanie spełniania norm równoważnych.

Organizator naboru:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik
Adres: Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik
Tel. 32 421 21 49

Osoby uprawnione do kontaktu:

Agnieszka Pokojska-Gajewska – tel. 32 421 21 49, 512 986 477 e-mail: dobraenergia@subregion.pl (zastępstwo za Panią Natalię Byglewską)
Hanna Apacka – tel. 32 421 21 49, 512 986 477 e-mail: dobraenergia@subregion.pl

Miejsce i termin realizacji projektu:

Gospodarstwa domowe z terenu Gminy Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie – Zdrój, Lubomia, Mszana, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

Kryteria wyboru wykonawców:

Spełnienie wymogów zapisanych w ogłoszeniu; cena nie jest kryterium.

Miejsce składania ofert:

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania ofert wraz z kartami katalogowymi oraz w miarę możliwości kartami weryfikacji za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Związku przy ul. Rudzka 13C, 44 – 200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Uwaga! W związku z zagrożeniem koronawirusem dopuszcza się składanie ofert wraz z załącznikami w formie skanów na adres: dobraenergia@subregion.pl

Termin składania ofert:

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Wykonawcy już zgłoszeni mogą w trakcie naboru zgłaszać kolejne produkty spełniające wymagania w Projekcie – lista uprawnionych wykonawców będzie aktualizowana także pod kątem oferowanych urządzeń.

Weryfikacja ofert:

Weryfikacja ofert będzie prowadzona na bieżąco. O wynikach zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Do pobrania:

 

Wykonawcy proszeni są o składanie uczestnikom projektu ofert na wzorze formularza ofertowego zamieszczonym poniżej. Zwracamy uwagę na konieczność realizacji instalacji zgodnie z Regulaminem projektu, w tym na stosowanie w instalacjach urządzeń spełniających minimalne wymagania określone w dokumencie Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji oze w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.